درخواست عضویت

این نوع عضویت از نوع عادی بودی و به منزله حمایت از انجمن و اهداف آن می باشد.

همچنین با عضویت عادی در اولیت دعوت نامه، مشارکت در رویدادها و دیگر برنامه های انجمن قرار خواهید گرفت و می توانید از مزایا زیر بهره مند شوید.

  • عضویت در خبرنامه
  • اولویت در دعوت و امکان حضور با تخفیف در دوره های آموزشی
  • اولیوت و دعوت در دورهمی های انجمن
  • حضور با کد تخفیف در بسیاری از رویدادهای انجمن و دیگر همکاران این حوزه

برای عضویت خواهشمند است پس از پرداخت حق عضویت، فرم عضویت را تکمیل نمایید.

    با اعلام آمادیی و عضویت در کارگروه های فوق شما به انجمن کمک می کنید تا رسالت خود هرچه بهتر به سرانجام برساند و در تصمیم گیری ها در موضوعات مرتبط سهیم خواهید بود.