آئین نامه تشکیل و اداره کارگروه های انجمن

به نام خدا

آیین نامه کار گروه ها

۱ .وفق اساسنامه، کارگروههای تخصصی انجمن با هدف تعامل بیشتر بین بدنه ی اجرایی و بدنه اجتماعی انجمن تشکیل میگردد تا بدنه ی اجتماعی بتواند دغدغه ها و دیدگاه های خود را از طریق انجمن به اطلاع دیگر نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی برساند.
۲ .هر عضو فناور انجمن می تواند در هر زمان برای عضویت در حداکثر دو کارگروه انجمن اعلام آمادگی کند.
۳ .در انتخابات عمومی، با صلاحدید هیئت مدیره حداقل سه نفر و حداکثر پنج نفر به عنوان هیئت رئیسه ی کارگروه انتخاب میشوند. صورتجلسه ی انتخابات به امضای همه ی حاضران خواهد رسید و به مدیر عامل ابلاغ میگردد. انتخابات میتواند آنلاین برگزار شود و نتایج آن معتبر و نافذ خواهد بود.
۴ .مدیرعامل یا نماینده هیئت مدیره، به عنوان برگزارکننده انتخابات، در انتخاب هیئت رئیسه کارگروه نقش ایفا
خواهند کرد.
۵ .مدیرعامل یا نماینده هیئت مدیره باید حداقل یک هفته پیش از انتخابات فراخوان برگزاری انتخابات کارگروهها را منتشر نماید.
۶ .اعضای هیئت رئیسه کارگروه از زمان انتخاب به مدت یک سال مسئولیت خواهند داشت.
۷ .پس از پایان دوره یک ساله، انتخابات هیئت رئیسه ی جدید کارگروه با تشریفات ذکر شده برگزار می گردد.
۸ .هیئت رئیسه ی کارگروه ، وظیفه دارد آخرین اطلاعات و آمار در حوزه ی تخصصی کارگروه را به دست آورد، با بدنه
اجرایی انجمن تعامل داشته باشد و در صورت صلاحدید هیئت مدیره، با نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی ارتباط داشته باشد.
۹ .رئیس، نائب رئیس و دبیر کارگروه یک هفته پس از انتخاب هیئت رئیسه کارگروه از میان آنان انتخاب و به مدیرعامل و هیئت مدیره معرفی می گردند.
۱۰ .مسئولیت هماهنگی و اداره جلسات هیئت رئیسه ی کارگروه (اعم از آنلاین یا حضوری) بر عهده رئیس کارگروه و در غیاب او با نائب رئیس کارگروه است. مسئولیت مستندساز ی و بایگانی نمودن صورتجلسات کارگروه و ارتباط با نهادهای داخل یا خارج انجمن و انتقال مستندات به دبیر بعدی برعهده دبیر کارگروه است.
۱۱ .در صورت نیاز به اتخاذ موضع رسمی توسط انجمن، متن پیشنهادی به همت هیئت رئیسه کارگروه تهیه و پس از تأیید هیئت مدیره در رسانه ها منتشر می شود.
۱۲ .هزینه های اداری تشکیل جلسات کارگروه ، در حد عرف ، بر عهده انجمن است و با هماهنگی با مدیرعامل و خزانه دار انجمن قابل پرداخت است.
۱۳ .بودجه کارگروه با پیشنهاد رئیس و تصویب هیئت رئیسه کارگروه، به هیئت مدیره ابلاغ و پس از تأیید در اختیار کارگروه قرار می گیرد.
۱۴ .همایش ها، سمینارها، کلاس ها و دوره های آموزشی با تصویب هیئت رئیسه ی کارگروه و تأیید هیئت مدیره انجمن برگزار میشود. تهیه ی محتوای رویدادها بر عهده ی کارگروه است و کارگروه میتواند در صورت نیاز ، برای انجام امور اجرایی و هماهنگی از بدنه ی اجرایی انجمن استفاده نماید.
۱۵ .تعامل هر کارگروه با دیگر کارگروه های انجمن ، کمیته های شهرهای انجمن و دیگر انجمن ها و تشکلهای مرتبط مورد تشویق و حمایت انجمن است.
۱۶ .هزینه های موردی که فرای هز ینه های اداری یا بودجه ی مصوب کارگروه است و بنا به صلاحدید کارگروه ضروری است باید توسط خود کارگروه تأمین گردد.
۱۷ .هیئت رئیسه ی کارگروه میتواند نقشهای اجرایی خود را با مصوبه ی داخلی تغییر دهد. تغییرات باید کتبا به هیئت مدیره اعلام شود.
۱۸ .جهت ایجاد نظم حداکثری جلسات و تقسیم وظایف، هر کارگروه میبایست ظرف مدت حداکثر سه هفته پس از انتخاب هیئت رئیسه، آیین نامه ها و مرامنامه های داخلی خود را تدوین، تصویب و به هیئت مدیره ی انجمن جهت دریافت نظرات یا تاییدیه تقدیم نماید.
۱۹ .با درخواست کتبی حداقل پنجاه درصد به علاوه یک عضو هر کارگروه، هیئت مدیره امکان برگزاری انتخابات زودتر از موعد را بررسی می کند.
۲۰ .هیئت رئیسه کارگروهها می بایست حداقل یک جلسه در ماه برگزار کند و صورتجلسه آن را به هیئت مدیره تقدیم نماید.
۲۱ .هرگونه استعلام  نظر از انجمن می بایست به کارگروه مربوطه نیز ارجاع شود. کارگروهها موظف اند در موعد مقرر نظر خود را به هیئت مدیره اعلام نمایند.