اعضای هیات مدیره

رییس هیات مدیره: محمدحسن محمدی اردهالی

نایب رییس: سیده مهکامه شریف زاد

خزانه دار: نیما نعیمی خواه

عضو هیات مدیره: میر سهیل نیک زاد کلورزی

بازرس: سید علی اصغر صدرالساداتی

مدیر عامل: کاوه مشتاق