طومار فعالان میانینگ
به منظور جمع آوری امضا جهت اعتراض به مصوبه، لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید.
۱- فایل نامه به ریاست جمهوری می بایست بروی برگه A4 بدون سربرگ و تاریخ جاپ شود.

۲- فایل ” پیوست طومار” را نیز می بایست به عنوان پیوست به نامه منگنه و امضا شود.

۳- علاوه بر نام و نام خانوادگی به منظور اثر گذاری بیشتر نام شرکت و سمت فرد نیز ذکر شود.

۴- فایل تصویب نامه هیئت وزیران نیز به عنوان پیوست دوم ضمیمه نامه و منگنه شود.

۵- در صورتی که امضا ها بیش از یک برگ بود در برگه های ادامه می توانید امضا ها را ضمیمه نمایید.

۶- لطفا اسناد را تا روز سه شنبه ۱۷ دی ماه برای دبیرخانه انجمن ارسال فرمایید.