مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم با دستور “تصویب تغییر محل مرکز اصلی انجمن”