نامزد های هیئت رئیسه کارگروه استخراج رمزارز
سجاد کرمی
شماره عضویت : ۳۵
سید جواد سلیمی
شماره عضویت : ۸۰
مسعود نیلی
شماره عضویت : ۵۱
علی قریب گرگانی
شماره عضویت : ۱۷
میلاد رهگذر
شماره عضویت : ۵۲
سامان زحمتکش
شماره عضویت : ۶۳
مسعود بختیاری
شماره عضویت : ۴۹
محمد رضا شرفی
شماره عضویت : ۱۲